Julie Vandenbroucke – Kunstenaars en ondernemers


Vorige pagina  Inhoudopgave Volgende pagina


‘De ondernemer wordt op vandaag overspoeld door de innovatie- en creativiteitsgolf in de economie. Heel wat tactische spelletjes en korte termijn doelen staan vaak voorop. Het is moeilijk als ondernemer om de kracht, de macht en de wil te verzamelen om dit om te buigen naar een echte strategie met toegevoegde waarde op lange termijn. De kunstenaar kan de ondernemer hierin helpen door het proces van economische inwisselbaarheid dat de ondernemer meestal blindelings volgt, te hinderen en in perspectief te plaatsen. Dit leidt op korte termijn misschien niet tot betere economische resultaten, maar op lange termijn durven wij daar wel onze hand voor in het vuur steken. Omdat ze het woord ‘meerwaarde’ een meer inhoudelijke en maatschappelijke invulling kan geven.’

Deze visie van ondernemer Stef Vande Meulebroucke ondersteunt het uitgangspunt van de Vlaamse vzw Arteconomy en wordt geciteerd in het boek: ‘Kunstenaars en Ondernemers. Een nieuwe relatie’. Bij Arteconomy zoeken wij naar de verbinding tussen kunst en economie en naar wat ‘het zich verbinden’ betekent voor zowel de kunstenaar als de ondernemer. Wij focussen op de mens: op de kunstenaars, de ondernemers en de bedrijfsmedewerkers als mens. Het is de mens die de wezenlijke verbindende factor is in deze relatie. Arteconomy profileert zich als een onafhankelijke denktank en als een onderzoeks- en productiecentrum met het oog op een constructieve samenwerking tussen kunst en economie.
Uit wetenschappelijke studies over onze concrete kunstprojecten in bedrijven, o.a. door de Vlerick Management School Leuven Gent, blijkt dat kunst/kunstenaars en ondernemers elkaar beslist iets te bieden hebben. Niet alleen filosofisch zoals hierboven vermeld over de ‘economische inwisselbaarheid’, maar ook heel concreet rond het veranderingsbereid maken van de bedrijfscultuur, de rode loper leggen naar creativiteit, het stimuleren van de ondernemerszin in het bedrijf, het meer geloven in de eigen competentie en het ontdekken van verborgen talenten bij de medewerkers. Het gaat over de weg die ze samen afleggen, over het proces, de transformatie beyond kunst en economie. De Vlerick-studie besluit als volgt: ‘De kunst/de kunstenaar is een unieke bron om op een andere manier te kijken en ons denken en voelen te uiten.’

Al bij mijn eerste contact met Jan Verhoeven, stichter van Yellow Fellow, werd duidelijk dat de mensen in onze beide organisaties vanuit dezelfde holistische visie vertrekken en ook letterlijk ervaren wat de impact van kunst/kunstenaars op het hedendaagse bedrijfsleven is en kan zijn. In wezen is het al zo sinds de Renaissance waarin de Medici ook kunstenaars uitnodigden in hun paleizen, hun kunstwerken kochten en met hen discussieerden over politiek, maatschappij en hun privéleven. Alleen is de houding sterk veranderd en wordt de dialoog nu vaker gevoerd vanuit een partnerschap in plaats van vanuit een mecenaathouding.

Julie Vandenbroucke, voorzitter van Arteconomy, opgericht op 31 maart 2002 en zoekt naar de verbinding tussen kunst en economie door theoretische reflectie, studie en onderzoek, lezingen, seminaries en publicaties, het opzetten van concrete projecten met kunstenaars in bedrijven en adviesverlening voor kunstenaars en bedrijven.


Vorige pagina  Inhoudopgave Volgende pagina


Comments are closed.